MOW Equipment - El-Camino-Real

Chadron, NE

DM&E snowplow next to the roundhouse in Chadron, NE.